IJsselmeervereniging pleit voor Burgemeester van het IJsselmeergebied.

Een burgemeester voor het IJsselmeergebied die de centrale regie houdt over het gebied. Die kijkt naar de samenhang van alle plannen voor dit gebied en vooral het open karakter van het IJsselmeergebied beschermt. Daarvoor pleit de IJsselmeervereniging. ‘Waar het Rijk nu aangeeft zijn sturende rol in de ruimtelijke ordening weer te willen hernemen, zou het dat zeker moeten doen voor het IJsselmeergebied’, benadrukt Benno van Tilburg, voorzitter van de IJsselmeervereniging.

Onlangs kondigde minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan de regie op de ruimtelijke ordening in Nederland weer terug te willen nemen. Urgente maatschappelijke opgaven zoals het woningtekort, de kwaliteit van de natuur, de transitie van de landbouw en de verduurzaming van de energievoorziening hebben allemaal grote ruimtelijke impact. Zaken die volgens Van Tilburg ook voor het IJsselmeergebied spelen. ‘Waar we als vereniging jaren positief hebben gestreden om de inpoldering en bebouwing van de Markerwaard tegen te houden, zijn nu weer af en toe geluiden te horen om te bouwen op eilandjes à la Dubai in het IJmeer of Markermeer.’

Centrale regie

Volgens de IJsselmeervereniging zijn er meer ontwikkelingen die het open gebied bedreigen. Naast windmolens in de Gouwzee en het IJmeer, zijn er ook plannen voor eilanden voor zonnepanelen en natuur en recreatie (Marker Wadden fase 2 en 3). Ontwikkelingen die de openheid in het Natura 2000-gebied ernstig bedreigen. Van Tilburg: ‘Ondanks dat het gehele IJsselmeergebied valt onder de bescherming van Natura 2000, is de druk op het gebied erg groot. Vaak blijken economische motieven sterker dan Natura 2000-wetgeving. Met zes aangrenzende provincies en 33 gemeentes rondom is het lastig regie te houden. Iedereen wil iets met het gebied. Centrale regie door een soort burgemeester is daarom noodzakelijk, zodat het open landschap van het IJsselmeergebied behouden blijft.’

Rol van de ‘burgemeester

Van Tilburg ziet de aan te stellen burgemeester als een echte ambassadeur voor het IJsselmeergebied. ‘Hij of zij zou eigenlijk de taak van onze vereniging moeten overnemen om voor het hele gebied op te komen. Degene die de centrale regie voert, wordt dan het punt waar de integraliteit getoetst wordt. Is de stem van het gebied en vertegenwoordigt dat gebied ook als geheel in de versnipperde politieke en wetenschappelijke gremia.’

Open houden van het IJsselmeergebied

Hoge prioriteit voor de toekomstige burgemeester en de IJsselmeervereniging is het open houden van het IJsselmeergebied. ‘Een open IJsselmeergebied is van essentieel belang voor de zoetwatervoorziening. Het is het grootste zoetwatermeer van Europa en zoet water wordt een schaars goed op de wereld. Zeker nu er meer periodes van droogte komen. Als Nederland hebben we met het open IJsselmeergebied dan ook goud in handen’, vertelt Van Tilburg. De openheid van het gebied is volgens de vereniging ook van belang voor de recreatie en de natuur. Het gebied is belangrijk voor watersport, de bruine vloot, flora en fauna, de visstand en daarmee voor vogels. Het is een internationaal belangrijk rust- en foerageergebied voor watervogels.

Bron: Zeepost